Contoh Array Dimensi Dua (Pascal)

By | Januari 31, 2019

Bentuk umum :

VAR nama_array : ARRAY [index, index2] OF jenis_elemen;

Dimana :
nama_array = nama variabel array
index = jumlah maksimal elemen array baris
index2 = jumlah maksimal elemen array kolom
enis_elemen = tipe elemen array

contoh Sederhana Array Berdimensi dua

VAR  x : Array [1..4, 1..5] of integer

atau

Type Angka = Array[1..5, 1..5] Of Integer ;
Var x : Angka;

atau

Const NBarMaks = 10     {jumlah elemen baris maksimun}
Const NKolMaks = 10     {jumlah elemen kolom maksimun}
x : Array [1..NBarMaks, 1..NKolMaks] of integer

Baca Juga: Array Berdimensi Satu

Implementasi Pascal

program array_dua_dimensi;
uses crt;
var matrik : array[1..3,1..2] of shortint;
i, j : byte;
begin
writeln(‘Contoh Matrik :’);
matrik[1,1] := 2; matrik[1,2] := 3; matrik[2,1] := 3;
matrik[2,2] := 4;matrik[3,1] := 8; matrik[3,2] := 10;
for i:= 1 to 3 do
begin
for j:=1 to 2 do
write (matrik[i,j]:5);
writeln;
end;
readln;
end.

Hasil Output nya